Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG
13/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Kế toán trưởng

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Phòng TCKT

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

           Chủ tịch HDQT

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý toàn bộ các hoạt động phòng TCKT của công ty./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Đại diện cho Giám đốc công ty kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn

-         Lập kế hoạch thu chi tài chính theo tháng, quí, năm.

-         Theo dõi và kiểm soát các nguồn thu chi.

-         Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá giá trị tài sản định kỳ hàng tháng.

-         Theo dõi, đánh giá việc sử dụng chi phí.

 

2

Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán

-         Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về TCKT liên quan đến các bộ phận và nghiệp vụ kế toán của nhân viên.

-         Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của pháp luật Việt nam, HDQT và GD công ty.

-         Tổ chức hướng dẫn, giám sát các bộ phận về các quy định được phê duyệt.

 

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước

-         Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

-         Trực tiếp lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước, trước HDQT và GD công ty.

-         Quản lý toàn bộ các chừng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

 

4

Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị cho HDQT và BGD công ty

-         Xây dựng các mẫu báo cáo quản trị theo yêu cầu của HDQT hoặc Giám độc.

-         Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính có hiệu quả.

-         Chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo.

-         Phân tích các báo cáo quản trị.

 

5

Quản lý nhân sự phòng TCKT

-          Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho phòng TCKT

-          Tham gia tuyển chọn và đào tạo NV mới.

-          Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên.

-          Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.

-          Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.

-          Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.

-          Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.

-          Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

 

6

Quản lý điều hành phòng TCKT

-          Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày đến phòng TCKT..

-          Điều động nhân viên thực hiện công việc.

-          Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Giám đốc.

-          Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận TCKT và tổ chức thực hiện.

-          Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc được giao và công việc liên quan.

 

7

Xây dựng mối quan hệ với cơ quan NN, tổ chức tín dụng…

-          Trực tiếp xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức liên quan đến nghiệp vụ phòng TCKT.

-          Thay mặt Giám đốc theo uỷ quyền trực tiếp làm việc với cơ quan tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch làm việc tuần.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước