Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV VĂN PHÒNG & KẾ TOÁN
12/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV VĂN PHÒNG & KẾ TOÁN

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

     NV Văn Phòng Tổng Hợp

Thời gian làm việc

08:00-12:00

3:30 – 17:30

Bộ phận

           Văn phòng

Ca

Hành chính

Quản lý trực tiếp

           Quản lý nhà hàng

Ngày nghỉ

Chủ Nhật

Quản lý gián tiếp

           Tổng quản lý

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

  Thống kê sổ sách, ghi chép kiểm tra số lượng hàng hóa nhập, suất, trực văn phòng, kế toán sơ bộ.

 

 

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

Khái quát công việc

1

Theo dõi hàng hoá xuất nhập

-            Nhận và kiểm tra các chứng từ nhập hàng lấy chữ ký của bảo vệ, quản lý công trình, thợ nhận nguyên vật liệu thi công

-            Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.

-            Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.

-            Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.

-            Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.

-            Báo cáo kịp thời GD các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

 

 

 

2

Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn

-            Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.

-            Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

-             

 

3

Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp

-            Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

 

 

4

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

-            Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.

-            Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.

-            Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.

-            Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.

-            Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ

-            Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

-            Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

 

CA SÁNG

CA CHIỀU

·      Đến lúc 08.00 – 12:00

·      Làm sạch bàn uống nước tiếp thợ

·      Chuẩn bị nước uống cho thợ

·      Kiểm tra các đội thi công có yêu cầu gì không

·      Vào sổ sách các chứng từ

·      Nhắc việc quản lý nhà hàng

·      Thay ca Đi ăn trưa (12.00-13.30)

 

·      Đến lúc 13.30 – 17:30

·      Chuẩn bị nước uống cho thợ

·      Kiểm tra các đội thi công có yêu cầu gì không

·      Vào sổ sách các chứng từ

·      Nhắc việc quản lý nhà hàng

·      Bàn giao văn phòng cho bảo vệ

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2008

NV Văn Phòng

 

 

Quản lý NH

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước